38.03.01 ЭКОНОМИКА 2024

Скачайте файл, что бы быть в курсе -> https://politehvpo.ru/ob-institute/napravleniya-obucheniya/38-03-01-ekonomika